Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


Jesteś właścicielem lub zarządcą obiektu użyteczności publicznej? A może administrujesz budynkiem zamieszkania zbiorowego? Jesteś właścicielem hali produkcyjnej, magazynowej lub obiektu inwentarskiego? W każdym z tych przypadków potrzebna jest instrukcja przeciwpożarowa. Musisz ją umieścić w miejscu widocznym w obrębie budynku/hali lub w jego najbliższej okolicy. Instrukcja ppoż. musi być łatwo dostępna zarówno dla pracowników hali, użytkowników budynku, jak i dla służb ratowniczych.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Instrukcja przeciwpożarowa – dlaczego jej potrzebujesz?

Ochrona przeciwpożarowa ma za zadanie chronić życie, zdrowie i mienie przed skutkami działania takiego żywiołu jak pożar. W związku z tym konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur ppoż. zarówno tam, gdzie bezpośrednio występuje zagrożenie wybuchem, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Dlatego w Twoim obiekcie potrzebna jest instrukcja przeciwpożarowa. Wymagania prawne dotyczące jej opracowania znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Pamiętaj, że z treścią takiego dokumentu, jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP), musi zapoznać się każdy pracownik bez względu na to, jakie zajmuje stanowisko.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku nie może być dowolnym dokumentem sporządzonym przez przypadkowe osoby. Wspomniane wcześniej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dokładnie określa, co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W takim opracowaniu należy umieścić:

  • Warunki ochrony przeciwpożarowej odpowiednie do przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania, warunków technicznych obiektu i uwzględniające zagrożenie wybuchem
  • Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a także sposobów poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacjom
  • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
  • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
  • Warunki i organizację ewakuacji ludzi
  • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami ppoż. i instrukcją ppoż
  • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników budynków
  • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowania, oraz terenu przyległego
  • Wskazanie osób lub podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie instrukcji

Jeśli chcesz być pewny, że wszystkie te informacje znajdą się w Twojej IBP, skorzystaj z profesjonalnych usług firmy Mark.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać przygotowana przez osoby spełniające ściśle określone kryteria zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351). To powinni być technicy pożarnictwa, inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego lub osoby z wykształceniem wyższym z ukończonym kursem specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Firma Mark dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, która wykona IBP dla każdego budynku.

W naszej ofercie jest zarówno instrukcja przeciwpożarowa ogólna (dostosowywana odpowiednio z szablonu przeznaczonego dla budynków o określonej funkcji), jak i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla konkretnego budynku wraz z planami ewakuacyjnymi. Nasi specjaliści biorą pod uwagę specyfikę danego budynku, jego przeznaczenie i funkcje przy opracowywaniu poszczególnych elementów IBP.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Twój budynek ma już instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Pamiętaj, że trzeba ją aktualizować co najmniej raz na 2 lata. Aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej obiektu jest także konieczna, gdy zmienił się sposób użytkowania obiektu lub zmienił się proces technologiczny, a ma to wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.