Skuteczne zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników budynków oraz pracowników zakładów pracy. Wykorzystuje się do tego różne rozwiązania.

Zapobieganie powstawania pożarów oraz ich rozprzestrzeniania polega z jednej strony na tworzeniu odpowiedniego otoczenia prawnego i odpowiednich warunków organizacyjnych, które zapewnią właściwą ochronę ludzi i mienia, a z drugiej – zapewnienie ochrony technicznej nieruchomości.

Rozporządzenie ws. ochrony przeciwpożarowej

11 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w Rozporządzeniu Ministra MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W nowym dokumencie doprecyzowano przepisy ochrony przeciwpożarowej odnoszące się do ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. To pokłosie tragedii w koszalińskim escape roomie.

Po zmianach właściciel obiektu lub jego zarządca jest zobowiązany co najmniej raz na 2 lata sprawdzić  w praktyce drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca (na zewnątrz budynku, do sąsiedniej strefy pożarowej). Takiej weryfikacji dokonuje rzeczoznawca, który ma tytuł inżyniera pożarnictwa lub ukończył studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Do tego o wynikach takiego sprawdzenia dróg ewakuacji musi zostać poinformowany właściwy komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej.

Odpowiednie dbanie o wyjścia i drogi ewakuacyjne to jeden z ważnych elementów zapobiegania pożarom i ich skutkom w obiektach mieszkalnych, użytkowych i zakładach pracy. Nie można jednak ograniczać zapobiegania pożarom do kwestii ewakuacji.

Zasady zapobiegania pożarom

Jedną z najważniejszych zasad zapobiegania pożarom jest utrzymywanie obiektów w stanie zabezpieczającym przed możliwością powstania pożaru i takie ich użytkowanie, żeby prawdopodobieństwo pożaru ograniczyć do minimum.

W budynku nie może zabraknąć instrukcji alarmowej na wypadek pożaru. Należy ją umieścić w ogólnodostępnym i widocznym miejscu. W obiektach nie można wykonywać czynności, które mogłyby spowodować powstanie pożaru. Można tu wymienić na przykład palenie papierosów poza wyznaczonymi miejscami lub używanie otwartego ognia, korzystanie z wadliwych urządzeń elektrycznych lub z wadliwej instalacji elektrycznej, ustawianie włączonych urządzeń na materiałach łatwopalnych, pozostawianie elektrycznych urządzeń grzewczych bez nadzoru, przechowywanie materiałów palnych w pobliżu instalacji lub urządzeń mocno się nagrzewających itd.

Istotnym elementem zapobiegania pożarom jest wyposażenie danego obiektu w odpowiednią ilość podręcznego sprzętu gaśniczego. Niestety, samo wyposażenie nie wystarczy. Trzeba jeszcze nauczyć osoby odpowiedzialne za administrowanie budynku lub pracowników na terenie zakładu pracy, jak używać taki sprzęt gaśniczy. Takie osoby muszą znać przepisy przeciwpożarowe, muszą ukończyć szkolenia przeciwpożarowe. Należy także dopilnować, żeby wszelkie prace niebezpieczne ze względów pożarowych były prowadzone zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.

Ważne jest także regularne czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymowych, badanie instalacji elektrycznych, a także dokonywanie okresowych przeglądów instalacji gazowej oraz sprzętu pożarowego.

Zabezpieczenie pożarowe

Jednym z ważnych elementów zapobiegających powstawaniu pożaru i jego rozprzestrzenianiu jest odpowiednie zabezpieczenie pożarowe. Można je podzielić na aktywne i pasywne. Do pierwszego typu zalicza się instalacje sygnalizacji pożaru, zraszacze, systemy hydrantowe, systemy odprowadzania dymu oraz ciepła, a także stałe urządzenia gaśnicze. Natomiast do pasywnych zabezpieczeń pożarowych zalicza się m.in. zabudowę przeciwogniową, ściany oraz drzwi przeciwogniowe, impregnacja elementów budynków, przegrody pożarowe itp.

Zapobieganie pożarom ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. To wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań przeciwpożarowych i restrykcyjnego przestrzegania przepisów ppoż.