System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pełni istotną funkcję w systemie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zadaniem takiego oświetlenia jest ułatwienie ewakuacji poprzez oświetlenie dróg ewakuacyjnych i oświetlenie sprzętu gaśniczego.

Systemy oświetlenia awaryjnego są montowane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytku. Do tego takie systemy oświetlenia awaryjnego muszą spełniać szereg norm, m.in. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, wytyczne MILAR.

Czym jest oświetlenie ewakuacyjne?

Oświetlenie awaryjne jest stosowane, gdy dochodzi do awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Z tego właśnie powodu oświetlenie awaryjne musi mieć własne, niezależne źródło zasilania. W skład systemu oświetlenia awaryjnego wchodzi także oświetlenie ewakuacyjne. Jego zadaniem jest oświetlenie drogi ewakuacyjnej i ułatwienie bezpiecznego wyjścia ludzi z miejsca, gdzie doszło do zaniku podstawowego oświetlenia.

Gdzie powinno być stosowane oświetlenie ewakuacyjne?

Zgodnie z prawem oświetlenie ewakuacyjne powinno zostać zamontowane w kinach, teatrach, filharmoniach, w salach widowiskowych, w salach konferencyjnych, sportowych i lokalach rozrywkowych przeznaczonych dla ponad 200 osób. Takie samo oświetlenie powinno znaleźć się również w muzeach i dużych garażach (powierzchnia ponad 1000 mkw.). Do tego oświetlenie ewakuacyjne powinno znaleźć się na drogach ewakuacyjnych wcześniej wymienionych budynków, na drogach oświetlonych tylko światłem sztucznym, w szpitalach, na drogach ewakuacyjnych wysokich budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego.

Rozmieszczenie światła ewakuacyjnego i znaków

Aby umożliwić bezpieczną ewakuację, należy zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego co najmniej 2 m nad podłogą. Do tego oprawy powinny zostać usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych, schodów, urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych. Światło ewakuacyjne powinno znajdować się również przy każdej zmianie kierunku i poziomu drogi ewakuacyjnej, na każdym skrzyżowaniu korytarzy, w pobliżu wyjścia końcowego, punktu pierwszej pomocy, a także przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa.

Jeśli mowa o znakach bezpieczeństwa, powinny one znajdować się przy wszystkich wyjściach awaryjnych na drogach ewakuacyjnych. Do tego znak wyjściowy i kierunkowy powinien być doskonale widoczny z różnych punktów wzdłuż drogi ewakuacyjnej. Według zaleceń znaki bezpieczeństwa powinny być podświetlane wewnętrznie w sposób ciągły.

Obowiązujące normy

Przed zamontowaniem opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy się upewnić, czy zostały one wykonane zgodnie z normą PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Natomiast systemy centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego powinny być zgodnie z normą PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku. W sytuacji zagrożenia takie oświetlenie pozwala odnaleźć urządzenia przeciwpożarowe, a także zlokalizować wyjścia ewakuacyjne.